Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU MUJSALON.COM

společnosti  MUJSALONCOM s.r.o.  
se sídlem Brno střed, Černá Pole, Milady Horákové 1957/13

1. DEFINICE/VÝKLADOVÁ PRAVIDLA

1.1      Pro účel těchto obchodních podmínek mají následující výrazy psané s velkým počátečním písmenem níže uvedený význam:

1.1.1   VOP se rozumí tyto obchodní podmínky;

1.1.2   Provozovatelem se rozumí obchodní společnost založená a existující podle práva České republiky MUJSALONCOM s.r.o. se sídlem Milady Horákové 1957/13, Brno 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, která (mimo jiné) v rámci své podnikatelské činnosti (i) provozuje Webový portál www.mujsalon.com

1.1.3   Smlouvou se rozumí smlouva uzavíraná mezi Provozovatelem a Poskytovatelem, kterou Provozovatel prodává Poskytovateli službu nebo zboží a za kterou se Poskytovatel zavazuje uhradit Cenu;

1.1.4   Poskytovatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která prostřednictvím Webového portálu s využitím zprostředkovatelských služeb Provozovatele nabízí třetím osobám k prodeji své služby nebo zboží

1.1.5   Objednatelem se rozumí třetí osoba, která uzavřela s Poskytovatelem Smlouvu;

1.1.6   Smluvní stranou se rozumí Poskytovatel a Objednatel nebo kdokoli z nich;

1.1.7   Webovým portálem se rozumí webový portál provozovaný Provozovatelem, jenž je mezi veřejností znám jako MUJSALON, na němž Poskytovatelé nabízí své služby a  nebo zboží a jenž je provozován především na internetové adrese : (URL) https://www.mujsalon.com

1.1.8   Voucherem se rozumí poukaz vystavený Poskytovatelem po uzavření Smlouvy, který je dokladem o uzavření Smlouvy, zaplacení Ceny. Oproti předložení Voucheru Poskytovateli bude Poskytovatelem poskytnuta Objednateli předmětná služba a / nebo předáno zboží.

1.1.9   Cenou se rozumí úplata za služby nebo zboží. Součástí Ceny je i DPH v zákonné výši.

1.2      Jestliže kontext nevyžaduje jinak, pak v těchto VOP:

1.2.1   odkazy na „články” budou vykládány jako odkazy na články těchto VOP;

1.2.2   odkazy na jakýkoli zákon, právní předpis nebo ustanovení právního předpisu budou vykládány jako odkaz na tentýž zákon, právní předpis nebo ustanovení právního předpisu tak, jak případně tyto budou průběžně doplněny, měněny, rozšířeny nebo znovu přijaty;

1.2.3   odkazy na „dny“ znamenají odkazy na kalendářní dny;

1.2.4   odkazy na „pracovní dny“ znamenají odkazy na kterýkoli den, kromě soboty, neděle a dnů, na něž připadá státní svátek podle platných právních předpisů České republiky;

1.1.5   pojmy definované v těchto VOP v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle, a naopak.

1.3     Nadpisy užívané v těchto VOP se vkládají pouze pro přehlednost a při výkladu těchto VOP nebudou brány v úvahu.

 

2. OBECNÉ

2.1      Těmito VOP se řídí právní vztahy mezi Provozovatelem a Poskytovatelem vzniklé v přímé souvislosti se zprostředkováním uzavření Smlouvy.

2.2      Těmito VOP se dále řídí uzavírání Smluv mezi Poskytovatelem a Provozovatelem, jakož i úhrada Ceny, odpovědnost za vady a za škodu. Těmito VOP se však neřídí ostatní práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá uzavřením Smlouvy resp. právní vztahy mezi Poskytovatelem a Provozovatelem založené Smlouvou, jakož i v souvislosti s ní.

2.3      Poskytovatel byl upozorněn na to, že pro závazkový vztah mezi Poskytovatelem a Provozovatelem se nepoužijí všeobecné podmínky Poskytovatele, i pokud na ně Poskytovatel odkáže ve své objednávce nebo v akceptaci návrhu na uzavření smlouvy od Provozovatele, ledaže Provozovatel výslovně uvedl, že všeobecné podmínky Poskytovatele akceptuje.

2.4      Provozovatel je oprávněn přiměřeně jednostranně změnit tyto VOP. Provozovatel je pak povinen zaslat Poskytovateli (a to elektronicky na Poskytovatelem uvedenou e-mailovou adresu) znění změněných VOP nejpozději 1 (jeden) měsíc přede dnem nabytí účinnosti změněných VOP, Poskytovatel je pak oprávněn odmítnout změněný návrh VOP a Smlouvu z uvedeného důvodu vypovědět. V případě uplatnění práva výpovědi Poskytovatelem, činí pak výpovědní lhůta 1 měsíc ode dne doručení písemné výpovědi Provozovateli.

 

3. NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1      Návrh na uzavření Smlouvy činí Provozovatel prostřednictvím prezentace svých služeb na Webovém portálu.  

 

4. AkCEPTACE NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY A UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.1      Poskytovatel je oprávněn akceptovat návrh na uzavření Smlouvy pouze tehdy, pokud (i) se zaregistroval jako uživatel na Webovém portálu a pokud (ii) vyslovil souhlas s aplikací těchto VOP.

4.2      V rámci akceptace návrhu na uzavření Smlouvy se Poskytovatel zavazuje zvolit některý z nabízených způsobů úhrady Ceny.

4.3      Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Provozovatel informuje Poskytovatele elektronickou cestou, že akceptace návrhu na uzavření Smlouvy dle předchozích odstavců byla přijata. V tomto oznámení se Provozovatel zavazuje uvést zvolený způsob úhrady Ceny.

 

6. CENA

6.1      Uzavřením Smlouvy se Poskytovatel zavazuje uhradit Cenu v celé výši, a to způsobem zvoleným v akceptaci návrhu na uzavření Smlouvy.

6.2      Poskytovatel se zavazuje uhradit Cenu do pěti (5) pracovních dnů, od odeslání oznámení dle čl. IV.3 VOP Objednateli. V opačném případě platí, že Smlouva marným uplynutím lhůty k úhradě Ceny zanikla. Pro případ, že by Poskytovatel provedl úhradu Ceny opožděně, se Poskytovatel a Provozovatel dohodly, že Provozovatel není povinen zaplacenou Cenu vracet, je však povinen v případě, že Poskytovatel bude akceptovat návrh na uzavření jiné Smlouvy, předmětné finanční prostředky přiřadit na úhradu Ceny dle této jiné Smlouvy.

6.3      Provozovatel prohlašuje, že je na základě dohody s Poskytovatelem oprávněn inkasovat Cenu v celé výši.

6.4      Poskytovatel není oprávněn provést jednostranný zápočet své pohledávky proti pohledávce Provozovatele na zaplacení Ceny.

 

8. WEBOVÝ PORTÁL 

8.1      Provozovatel se zavazuje zveřejňovat údaje o zboží a / nebo o službách nabízených Poskytovatelem prostřednictvím Webového portálu na Webovém portálu tak, jak je Provozovatel obdrží od Poskytovatele. Proto Provozovatel není odpovědný za jejich správnost a / nebo úplnost.

8.2      Provozovatel se zavazuje na Webovém portálu zveřejňovat následující údaje o zboží nebo službách nabízených Poskytovatelem: kontaktní informace salónu, provozní dobu, nabízené služby, nebo produkty, značky produktů

8.3      Provozovatel je oprávněn měnit vzhled, jakož i formu a uspořádání Webového portálu bez omezení a předchozích oznámení.

 

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

9.1      Pokud se kterákoli Smluvní strana dopustí porušení Smlouvy nebo VOP, má druhá Smluvní strana nárok na náhradu škody v souladu a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy České republiky.

 

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY

10.1      Poskytovatel je odpovědný za právní i faktické vady na zboží nebo poskytnutých službách. Objednatel je povinen vady reklamovat přímo u Poskytovatele. Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom, že Provozovatel jako osoba zprostředkovávající uzavření Smlouvy nenese odpovědnost za jakékoli vady na zboží a nebo poskytnutých službách.

10.2      Nároky z odpovědnosti za vady je Objednatel povinen uplatnit u Poskytovatele ve lhůtách a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy České republiky.

 

11. OSOBNÍ ÚDAJE

11.1      Poskytovatel i Objednatel vyslovuje souhlas se zařazením jeho údajů do marketingové databáze Provozovatele. Tyto údaje mohou být použity k nabídce produktů a služeb Poskytovatele, jakož i Provozovatele. Objednatel vyslovuje souhlas se zasíláním informačních mailů popř. letáků o službách nabízených Poskytovatelem a / nebo Provozovatelem a o podmínkách, za kterých jsou Poskytovatelem a / nebo Provozovatelem nabízeny.

11.2      Objednatel vyslovuje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy České republiky. Objednatel prohlašuje, že si je vědom, že může kdykoli takto udělený souhlas odvolat.

 

12. ODDĚLITELNOST

12.1      V případě neúčinnosti nebo neplatnosti některého ustanovení těchto VOP platí právní úprava, která se co možná nejvíce blíží neúčinnému nebo neplatnému ustanovení. Neúčinnost nebo neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP se netýká účinnosti resp. platnosti zbývajících ustanovení.

 

13. VZDÁNÍ SE PRÁVA

13.1      Žádné nevyužití nebo opominutí nároku nebo práva vyplývajícího ze Smlouvy a / nebo VOP nebude představovat ani se nebude vykládat jako vzdání se nároku nebo práva, pokud tak nebude učiněno písemně oprávněnou osobou jednající za příslušnou Smluvní stranu nebo jejím jménem. Vzdání se některého nároku nebo práva vyplývajícího ze Smlouvy a / nebo VOP nebude vykládáno jako vzdání se jakéhokoliv jiného nároku nebo práva. Žádné prodloužení lhůty ke splnění povinnosti nebo jiného úkonu předpokládaného Smlouvou a / nebo VOP nebude vykládáno jako prodloužení lhůty ke splnění jakékoliv jiné povinnosti nebo jiného úkonu předpokládaného Smlouvou a / nebo VOP.

 

14. ZÁVEREČNÁ UJEDNÁNÍ

14.1      Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.10.2015.